پروژه های انجام شده

پروژه مبنا 11

– پروژه مسکونی مبنا 11 مهرشهر کرج 
–  سال ۹8-1400
– اجرای اسکلت بتنی با سیستم سقف تیرچه
– مساحت 20000 مترمربع
20210213_103505
01 (2)
01 (12)
01 (9)
01 (11)

قبلی
بعدی