پروژه های در دست انجام

پروژه تجاری اداری قدس

– پروژه تجاری اداری-تهران، میدان قدس سال ۹۷-۹۸ و 99-1400
– اجرای اسکلت بتنی با سیستم سقف دال مجوف وافل و دیوارهای یکطرفه و دوطرفه بتنی
– مساحت ۱۴۰۰۰مترمربع